ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းတိုၵ်း PDF လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 12 February 2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းတိုၵ်းၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ ၸုမ်း PDF ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် NUG လႄႈ တိုၵ်းၽဵဝ်ႈပႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမႂ်ႇ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႃႇတိုၵ်းတေႃးၸုမ်း PDF လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၸိုင် ၸုမ်းၸိူဝ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ် ယိပ်းၵမ်ဝႆႉဝႃႇတႃႉသိုၵ်း၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတၢင်းသဵင်ႈ လူဝ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်တိုၵ်းၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမႂ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 February 2024 ၼၼ်ႉမီးဝႆႉဝႃႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းၼႆႉၵႂႃႇ ၵူၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းၵႄႈဢႃႇယု 18 ပီႊထိုင် 35 ပီႊ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ သင်ဝႃႈ မီးပၺ်ႇၺႃႇၽၢႆႇမေႃယႃ၊ လူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လႄႈ မီးပၺ်ႇၺႃႇသေလွင်ႈလွင်ႈၼႆၸိုင်  တေဢဝ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းၵႄႈဢႃႇယု 18 ပီႊထိုင် 45 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇၼၢင်းယိင်းသမ်ႉ တေဢဝ်ၼႂ်းၵႄႈဢႃႇယု 18 ပီႊထိုင် 27 ပီႊ၊ သင်ဝႃႈမီးပၺ်ႇၺႃႇသေလွင်ႈလွင်ႈၼႆၸိုင် တေဢဝ်ၼႂ်းၵႄႈ ဢႃႇယု 18 ပီႊ ထိုင် 35 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၼိမ် သဝ်းၼႆ တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 2 ပီႊ၊ သင်ဝႃႈမေႃပၺ်ႇၺႃႇ သေလွင်ႈလွင်ႈၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 3 ပီႊ၊ သင်ဝႃႈပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးသုၵ်ႉယုင်ႈ မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 5 ပီႊ လႄႈ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် တၵ်းတေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 3 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထၢတ်ႈဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈပိၼ်ႇပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇသေ ယိပ်းၵွင်ႈတေႃႇသူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း