ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ 3,632 ၵေႃႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၽွင်းတူင်ႉတိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း တင်ႈတႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 8 June 2023 ၼႆႉ မီးၼမ်ထိုင် 3,632 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Assistance Association For Political Prisoners-AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 858 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မီးၼမ်ထိုင် 23,292 ၵေႃႉသေ ဢၼ်တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇ 18,961 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢၼ်တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ထုၵ်ႇပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈယဝ်ႉ 6,316 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းသၢႆမၢႆဢၼ်ၸုမ်း AAPP ၶဝ်ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၼၼ်ႉ မီးၼမ်ထိုင် 158 ၵေႃႉသေ ဢၼ်ထုၵ်ႇပၼ်တၢမ်ႇတၢႆလပ်ႉလင် မီး 42 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ထုၵ်ႇပၼ်တၢမ်ႇတၢႆယဝ်ႉလႄႈ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈၼၼ်ႉ မီး 116 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသေ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းသမ်ႉမီး 4,331 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 May 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း လီႇလီႇၼၢႆႇၵျေႃႇ ဢၼ်မီး လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ၵူၼ်းလူင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း တီႈၽၢႆႇၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၶိုၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 6 June 2023 ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝၢႆးသေၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၶႃႈႁႅမ် လီႇလီႇၼၢႆႇၵျေႃႇ ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၵူၺ်း ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၵူဝ်ႇၵွင်းၸႃႇၼီႇႁဵင်း (ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း) ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလႄႈ ပီႈၼၢင်းၶႅၼ်ႈတွင်ႉမၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 June 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇမူဝ်း  ၽူႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလီ ၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်း ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်။ ၽၢႆႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁႃတီႉၺွပ်းပၼ်တၢမ်ႇ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢၼ်ႁဵတ်း CDM လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႄႇႁႃယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်၊ ဝၢႆးသေ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း လီႇလီႇၼၢႆႇၵျေႃႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸမ်ၸႂ်လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄတႄႉတႄႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း