ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႈတႃႈပႆတၢင်းသေ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈတူင်ႈၸၢင်ႉ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇၵုင်းၸူင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 January 2024 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 211 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 17:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ လႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၶႃပုတ်းၵႂႃႇ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႈ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇၸွမ်းၼႃႈၸွမ်းတူဝ်မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ၵႂႃႇႁၢင်ႈမၢၵ်ႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးပႆၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တူဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉတႄႉ ၸုမ်းပရႁိတ ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်သူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းသီႇပေႃႉယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၶႃႈသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇယဵပ်ႇဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ လႄႈ ဢွင်ႈတီႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 2 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ  9 January 2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇတူင်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ တိၼ်ၽၢႆႇသၢႆႉသိၵ်ႈပုတ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း