ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်သေ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ထိုင်တီႈတိၼ်ပေႃးပုတ်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် ၸၢႆးဢေးမွင်ႇ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 38 ပီႊ ၽွင်းယၢမ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်တီႈၼိူဝ်လွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇတိုင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယဵပ်ႇသႂ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၽင်လိၼ်သေ ဢဝ်တိၼ်ၽၢႆႇၶႂႃပုတ်းၵႂႃႇလႄႈ တိၼ်ၽၢႆႇသၢႆႉၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ်၊ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမူႇ ၸေႊယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2023 မႃးၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းၼမ် ယဵပ်ႇၽႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ  ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈ တႃႈသၢႆတၢင်း  ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းမၢင် ၸိူဝ်းလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ၶႃပုတ်း၊ တိၼ်ပုတ်း မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပေႃးလႆႈလူႉသုမ်း သၢႆၸႂ်ပႃး ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း