ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇလႆႈပၢႆႈၽေး 100,000 ပၢႆ

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢမ်းၶဝ်ႈထိုင်တီႈၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး 100,000 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႈသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA လႆႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24-25 January 2024  လႄႈ သွင်ၽၢႆႇၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၵၼ် ယူႇယဝ်ႉ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ယဝ်ႉလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈတိူဝ်ႉၸပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း/လူႉတၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မီးၵႂႃႇ 100,000 ပၢႆယဝ်ႉ၊ တၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး၊ ငိၼ်းဝႃႈတႄႉၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် တေသိမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၶႃႈဢမ်ႇပေႃးႁူႉၸွမ်းလီလီ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတႄႉ ၺႃးသိမ်းဢဝ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵမ်ႉၼမ်ဢွၼ်ၵၼ် သိမ်းၶူဝ်းလဵင်းသေယဝ်ႉ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းသေ ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 January 2024 ၽွင်းသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇယူႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈ မျႃႉၵၢၼ်ႇတႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆႇၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း