ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ တိတ်းၸပ်း COVID-19 ဝၼ်းလဵဝ် 7 လၢၼ်ႉၵေႃႉ လႄႈ လူႉတၢႆၼပ်ႉႁဵင်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇၼႄသၢႆမၢႆ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း COVID-19 ဢၼ်ယၢမ်ႈမီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၼမ်သုတ်း 7 လၢၼ်ႉလႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉတၢႆတေႃႇဝၼ်းမီးထိုင် 4,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸုမ်းၵုမ်း ထိင်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သၢႆမၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း မီး 7 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 December 2022 ပူၼ်ႉမႃးလႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၼမ်သုတ်းမီး 4,273 ၵေႃႉ တေႃႇၼိုင်ႈ ဝၼ်း ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 January 2023 ဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CDC ၶွင်ၶႄႇလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ဢၼ်မီးၽၢင်ႁၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်း မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 January 2023 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ 128,000 ၵေႃႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းလိူဝ် 36,000 ၵေႃႉလႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉတၢႆ ၼႂ်းႁူင်းယႃ ဢၼ်ၼမ်သုတ်းတေႃႇဝၼ်း 4,273 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 January 2023 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 23 January 2023 ၼႆႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးလိူဝ် 896 ၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝူင်ႈ ပူၼ်ႉမႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 1.4 ႁဵင်လၢၼ်ႉၵေႃႉၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်း COVID-19 ၵႂႃႇယဝ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်း 80% ၵွပ်ႈၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇ COVID-19 တေၶိုၼ်ႈၽႄႈလၢမ်းႁွပ်ႈ မႂ်ႇ ၼႂ်း 2−3 လိူၼ်တၢင်းၼႃႈၼႆႉ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းဢေႇမၢင် ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ တီႈသုင်သုတ်းၶွင်လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း COVID-19 ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝၢႆးသေမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼႂ်းႁူင်းယႃ လူႉတၢႆၸမ် 60,000 ၵေႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမၢင်ၵေႃႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉတၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢေႇလိူဝ်သေ လွင်ႈပဵၼ်တေႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈၼပ်ႉပႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 သေ လူႉတၢႆတီႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း