ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ

ဢမ်ႇထၢင်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ႁဵတ်းႁၢႆႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းမၼ်း။

မိူဝ်းဝၼ်းထီႉ 13 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးတဵင်းတၢၼ်ႇ (ဢၢႆႈလႅင်) ဢႃႇယု 46 ပီႊ တီႈယူႇပွၵ်ႉႁွင်ႇ (ပွၵ်ႉ 5) ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉတီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ထိုင်တီႈလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၸၢႆးတဵင်းတၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 November 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 14:00 မူင်း တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း မၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉမႃးႁဵတ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တၼ်းႁၼ် သေၵေႃႉၶႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸၢႆးတဵင်းတၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇႁိူၼ်းဝႆႉႁင်းၵေႃႉလဵဝ်၊ တေဝႃႈၵူၼ်းႁၢႆႉ တင်ႈၸႂ်မႃး ၶႃႈႁႅမ်တၢႆသေ ဢၢၼ်းၸူၼ်ဢဝ် ငိုၼ်းၶမ်းၼႆၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီး ငိုၼ်းၶမ်းသင်ၶႃႈ။

ၽိူဝ်ႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 16:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းပရႁိတ ၸင်ႇၵွႆႈမႃး ဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈသေ မေႃယႃၶဝ်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ  ႁွႆးၸဵပ်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၼႆႉ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းငဝ်ႈႁူၽၢႆႇသၢႆႉ တႅင်းပွင်ႇၵႂႃႇတီႈႁိမ်းၵႅမ်ႈ၊ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်းဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ႁွႆႈမိတ်ႈတႅင်း လဵၵ်းလႅမ်တႅင်းၶႃႈ  လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 14 November 2020 ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလပ်း ၼႆႉတႄႉ လႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸၢႆးတဵင်းတၢၼ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းသေ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၶဝ်တႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိုတ်ႇ ဢမူႉၶတီးဝႆႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉ ဢၼ်ယူႇဝႆႉလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းသေ လွင်ႈတႃႇတေ ႁႅၼ်းသွမ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၸၢႆးတဵင်းတၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇလႆႈတႅပ်းတတ်း သင်သေလွင်ႈၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 November 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢူးၸူဝ်းထုၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၽႄ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုတ်း ထိုင်တီႈႁိူၼ်းသေ ၵူၺ်းၵၢမ်ႇလီ မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်တၼ်းတိူဝ်ႉၺႃးသေလုၵ်ႈ လႄႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း