Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈထုတ်ႇတူဝ် သွင်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈထုတ်ႇတူဝ် သွင်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး

0
ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈထုတ်ႇတူဝ် သွင်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး
လုင်းသၢမ်မွင်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ ပၢႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 May 2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 18:00 ပၢႆၼၼ်ႉ  မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်း လုင်းသၢမ်မွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵႂႃႇသေ ပေႃႉႁႅမ် လွၵ်ႇငိူတ်ႈ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၵႃႈထုတ်ႇတူဝ်ၼႆ  ၸၢႆးသႂ်လႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသၢမ်မွင်ႇ တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် Facebook ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵႃႈထုတ်ႇတူဝ် သွင်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး
လုင်းသၢမ်မွင်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ ပၢႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း

ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလုင်းသၢမ်မွင်ႇၵႂႃႇသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၵႂႃႇပႃး ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းမၼ်းၸၢႆး၊ ၶဝ်သိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသၢမ်မွင်ႇသေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႃႈ ပေႃးသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်ၶဝ် သွင်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃးၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပွႆႇပၼ်လုင်းသၢမ်မွင်ႇ  ပေႃးဢမ်ႇသူင်ႇပၼ် ၼႆ တေၶႃႈႁႅမ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 8 May 2022 လုင်းသၢမ်မွင်ႇ ၸင်ႇလႆႈလႅၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉမႃးသေ ၸူဝ်ႈၽွင်း လုင်းသၢမ်မွင်ႇ တိုၵ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈမႃး ပႆႇထိုင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်လႆႈပွႆႇပၼ်တူဝ် လုင်းသၢမ်မွင်ႇယဝ်ႉ ႁႃလႆႈငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ၶဝ် ပေႃးဢမ်ႇသူင်ႇ ပၼ်ၼႆ တေမႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်ပႃးတင်းမႄႈ တင်းလုၵ်ႈၼႆလႄႈ တီႈႁိူၼ်းလုင်းသၢမ်မွင်ႇၶဝ် ၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇ 50 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းသၢမ်မွင်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ ၶိုၼ်းပၢႆႈဢွၵ်ႇ ပူၼ်ႉမႃးလႆႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၸုမ်းၶဝ် တီႉၺွပ်းၶႃႈၵႂႃႇဝႆႉတီႈငဝ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ၊ ၾူၼ်မႃးၵေႃႈလီ လႅတ်ႇမႆႈၵေႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်ပွႆႇပႅတ်ႈၶႃႈၸိူင်ႉၼၼ်၊ ၶဝ်သႂ်ႇသေႃးမိုဝ်းၶႃႈ သေ ဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉ ပေႃႉႁႅမ်ၶႃႈ၊ ၵူၼ်းဢၼ်တီႉၺွပ်းၶႃႈၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ် ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ ထၢမ်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ပေႃးထၢမ်ၼႆႉ ၶဝ်သမ်ႉပေႃႉႁႅမ်ၶႃႈတိၵ်းတိၵ်း၊ ၶဝ်လၢတ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း 2,000 သႅၼ်ပျႃး မႃးထုတ်ႇတူဝ်ၶႃႈ၊ ၶဝ်ယင်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈပႃးဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း မႃးထုတ်ႇၼႆ တေပၼ်သဵမ် သေႃႉသူၵ်ႇ(ၵေႃႇပျႃး) သေ မႂ်းၵျိူၵ်ႈတီႈလႂ် ၶုတ်းလုၵ်း တီႈၼၼ်ႈ တေၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

လုင်းသၢမ်မွင်ႇ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ “ၸူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉတီႈၽႂ်၊ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇ မီးၸႂ်တီႈၽႂ်၊ ပေႃးမီးၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႆၵေႃႈ ၵဝ်ၶႃႈၶဝ်ႈပႃး ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းတႃႇသေႇ၊ ပေႃးမီးၵူၼ်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆၵေႃႈ ၵဝ်ၶႃႈၸွႆႈထႅမ်၊ ၵဝ်ၶႃႈႁဵတ်းလီတၢၼ်ႇၼႆႉ သမ်ႉမႃးလႆႈထူပ်းလွင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ၼႆၼၼ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈဝူၼ်ႉပေႃးဢမ်ႇပွင်ႇယဝ်ႉ၊ ဝၼ်းဢၼ်ၶႃႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉမႃး လႆႈၼၼ်ႉ ၶဝ်သိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈသေ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းပွႆႇပၼ် ပေႃႈသူယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမႃးသူင်ႇပၼ်ငိုၼ်း ပေႃးဢမ်ႇသူင်ႇၼႆ တေမႃးတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းထႅင်ႈ ၼႆလႄႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပျႃး ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ၶဝ်တီႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်တီႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းမၢၼ်ႈႁၢႆး ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈယူႇလႄႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ပိုင်ႈဢိင်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄတူၺ်းထိုင်ပၼ်လႄႈ ႁႃလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းထမ်းတြႃးပၼ်ႁဝ်းၶႃႈသေၵမ်း လွင်ႈဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉႁဵတ်း ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တီႉၺွပ်းလုင်းသၢမ်မွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈငိုၼ်းၵႂႃႇ 50 သႅၼ်ပျႃးယဝ်ႉသေတႃႉ ၶိုၼ်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ႁႂ်ႈသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်ထႅင်ႈ 500 သႅၼ်ပျႃး ၼႆလႄႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် လုင်းသၢမ်မွင်ႇ ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး သမ်ႉပေႃးလႆႈပၢႆႈဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း