ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် ၵိၼ်ႁွႆလႄႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸေႈလၢၼ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅင်ႁႅင်း ၵိၼ်ႁွႆ လႄႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးတွင်ႉဢမ်ႇလီ ထိုင်တီႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ တေႃႇပေႃးသဵင်ႈသၢႆၸႂ်။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 April 2023 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸၢႆးဢၢႆႈႁၢၼ်ႇ ဢႃႇယု 33 ပီႊ မီးတၢင်းပဵၼ်ၸပ်းတူဝ်ဝႆႉ လႄႈ တေၵိၼ်သင်ၽိတ်းလၢႆလၢႆဢမ်ႁူႉ တၢင်းႁိူၼ်းၶဝ်တႄႉဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၵိၼ်ႁွႆ ၼႆၵူၺ်း၊ ဝၼ်းဢၼ်မၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃၵမ်းလဵဝ်၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မႃး ၸင်ႇပႃးၵၼ်ၵႂႃႇတီႈ (သေးၶၢၼ်း) မေႃယႃၶဝ်ၸႅတ်ႈတူၺ်း ႁႅင်းမၼ်းပေႃးဢူၼ်ႈၼႃႇယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်သူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃမူႇၸေႊ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 25 April 2023 ၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းၵေႃႈ မႆႈၸႂ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ တေသိုပ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ လႆႈႁွင်ႉၸုမ်းပရႁိတမႃးၸွႆႈ၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၵေႃႈ သၢႆငၢႆမၼ်း ၼႃႇႁႅင်းယဝ်ႉ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 15:00 မူင်း ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းယႃမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းလႄႈပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ဝႆႉတႄႉ သင်ဝႃႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉလႅင် (ၼိူဝ်ႉဝူဝ်း) တင်း ႁွႆ (ဢမ်ႇႁၼ်လၢတ်ႈဝႆႉပဵၼ်ႁွႆးသႅၼ်လႂ်) ၸွမ်းၵၼ်ၼႆၸိုင် ထိုင်တီႈလႆႈသဵင်ႈ ဢသၢၵ်ႈယွၼ်ႉမၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း