ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင်မူဝ်ႇၶႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉ

လူမ်းလႅင်ႉလူင်မူဝ်ႇၶႃႇ (Cyclone Mocha) ဢၼ်ထွင်းၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇ 30 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 700 ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP လၢႆးငၢၼ်း ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 24 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၶွင်ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉၵေႃႈ လၢႆးငၢၼ်းၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီးၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉလႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC လႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ လၢႆးငၢၼ်းၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼၼ်ႉတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉပဵၼ် 6 ၵေႃႉၼႆယူႇ၊ ပေႃးႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇ 30 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 700 ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 May 2023 မႃးၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉလူင်မူဝ်ႇၶႃႇၼႆႉၵေႃႈ ၽတ်ႉၶဝ်ႈလူမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆးငၢၼ်း လင်ႁိူၼ်းလူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 1,000 လင်၊ ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းယႃ၊ သဝ်ၾႆးၾႃႉ၊ တူၼ်ႈမႆႉၵူၼ်ႇပင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း