ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယဵပ်ႇႁိမ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ လႄႈ ၶႃပုတ်းၵႂႃႇၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 June 2024 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:00 မူင်း ၽွင်း ၸၢႆးတၢၼ်းဢူး ဢႃႇယု 41 ပီႊ တိုၵ်ႉႁႃႁဵပ်းၸွမ်းႁိမ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶမယ 501 ယူႇၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ လႄႈ ၶႃၽၢႆႇၶႂႃလႆႈပုတ်းၵႂႃႇ တင်ႈတႄႇပွတ်းႁူဝ်ၶဝ်ႈလူင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵႂႃႇ ၸွမ်းၸိူဝ်းႁိမ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်းလႄႈ တၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တေၵူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၶဝ်ႈသိမ်းတပ်ႉသေ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၸွမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းဝႆႉတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတၢၼ်းဢူး ၶႃၽၢႆႇၶႂႃလႆႈပုတ်းၵႂႃႇ သေဢမ်ႇၵႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉတိူဝ်ႉၺႃး ၸွမ်းၸိူဝ်းမိုဝ်းလႄႈ တူဝ်ၶိင်းဢိတ်းဢီႈသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 6 June 2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးမႄႈထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 71 ပီႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉမျႃႉၵၢၼ်ႇတႃႇ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ၶႃၽၢႆႇၶႂႃလႆႈပုတ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း