ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈလႄႈ ပလိၵ်ႈထႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် မီးလွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း

ပလိၵ်ႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ထႆး လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းၸိုင်ႈထႆးလႄႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈထႆး လႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးလွင်ႈတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမႄႈယၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈလမ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၼ်းႁူႉတူဝ်လႄႈ လႆႈႁေႃႈပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၵိဝ်ႇတၼ် ၽၢႆႇတၢင်း ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁေႃႈလူတ်ႉၵႂႃႇပိၵ်ႉပႅတ်ႈတီႈႁူဝ်ၵိဝ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ သေတႃႉ ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁေႃႈဝႄႈပူၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလႆႈသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးလၵ်းသဝ်ၾႆး လႄႈ ပၢႆႉလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸွမ်းတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇမႃးၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈၶဝ်လႆႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တေၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇတၢင်း ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈ လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇပလိၵ်ႈထႆး ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 မိၼိတ်ႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈထႆး တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၽၢႆႇၵူၼ်းတေႃႇတၢင်ႇယႃႈၵေႃႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႈတီႈၼၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်း ပလိၵ်ႈ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႆးၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းလူတ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ 30 ထူင် ဢၼ်သႂ်ႇယႃႈမၼႂ်းမၼ်းမႃး တင်းမူတ်းတေမီးမွၵ်ႈ 5−6 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ယႃႈဢၢႆႉသ် 1 တၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈထႆး ယင်းလႆႈၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွမ်းလွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တႃႇဢဝ်မႃး ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း