ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇသဝ်လၵ်းၾႆးတၢႆထင်တီႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) မီးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းလၵ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢွင်ႇပၢၼ်း−တူၼ်ႈတီး။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆးၼႃႇ တေဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းတၢင်းဝႆးလႆႈလႄႈ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးသဝ်လၵ်းၾႆး ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းသေ တၢႆထင်တီႈတင်းသွင်ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ် တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်းပရႁိတၵေႃႈ ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၶႃသွင်ၵေႃႉ သူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃဢွင်ႇပၢၼ်း လႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃပီႈၼွင်ႉတၢင်းႁိူၼ်းၶဝ်ဝႆႉယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်တၢႆၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉလႄႈ တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်းပရႁိတၵေႃႈ ၸင်ႇႁႃလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 05:00 မူင်းပၢႆၼႆႉၵူၺ်း၊ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉတေမဝ်းႁႅင်းလႄႈ ၽႃႇၺႃးလၵ်းၾႆး မိူဝ်ႈၽွင်းမိူင်းပႆႇလႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢင်ၵေႃႉ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းသတိတူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈသေ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ မၢတ်ႈၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇၼၼ် ထိုင်သၢႆၸႂ် လႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉႁႅမ် ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈမီး ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း