ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်း RCSS/SSA

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ၸင်ႇလႆႈၸူဝ်းၵၼ်ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 September, 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (3) ၵေႃႉ 1.ၸၢႆးဢွၼ်ႇ၊ 2. ၸၢႆးၶိူဝ်း၊ 3. ၸၢႆးတိမႃႇ (ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိုဝ်ႈတႄႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် )  ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA  ယၢမ်းလဵဝ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸိူဝ်းၶဝ်သေ တွင်ႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် ၶဝ်လႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “လွင်ႈဢၼ်ၶႂ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ လႄႈႁဝ်းမီးဢဵၼ်မီးႁႅင်း၊ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉၼႆၵေႃႈဝႃႈ၊ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ႈပဵၼ် လႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈၶႂ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ႈဢေႃႈ၊ မိူင်းပိူၼ်ႈၼႆႉလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈတင်းလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလွတ်ႈလႅဝ်း တိုၵ်ႉသုၵ်ႉသၵ်ႉယူႇၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶႅၼ်းလီႁူမ်ႈၵၼ်မႃးၸွႆႈၶႃႈဢေႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵေႃႉပဵၼ်ၸၢႆးၶိူဝ်းၵေႃႈတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ ငိၼ်းၸူမ်းဢေႃႈ တီႈလႆႈမႃးႁူမ်ႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈႁဝ်းၼႆႉၼေႃႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်ႁေမႃး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းႁဝ်းလွတ်ႈလႅဝ်းဢေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵူၺ်း ႁႂ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႆႈယူႇလွတ်ႈမိူၼ်ၵၼ် လႄႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ် ပႃႈလင်ပႃႈလိုၼ်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁေ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈၵၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈတႆးၵူၺ်း ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ” တွပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸၢႆးတိမႃႇၵေႃႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၶႃႈႁဝ်းတႄႉယူႇတီႈၼမ်ႉၸႂ်ႁေမႃးၶႃႈဢေႃႈ ၶႂ်ႈမႃးႁူမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပိူၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းမႃး ႁဝ်းမႃးလူၺ်ႈ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၺ်း ပဵၼ်ၵေႃႉၸၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈလၢတ်ႈ လႆႈႁဵတ်းၼႄပိူၼ်ႈဢေႃႈ” လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈလႆႈလိူတ်ႇမႆႈတုၵ်ႉၶီၸိူင်ႉၼႆ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်း RCSS/SSA လၢႆးၸုပ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉသေ ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း မီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ပဵၼ်ဢၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ်လႄႈ ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းဢမ်ႇ သုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း