ၵူၼ်းႁဵတ်းၶၢႆငိုၼ်းပွမ်လႄႈ ၵူၼ်းယွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလႆး ( Online )  ၼမ်တိူဝ်းမႃးၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်

တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႈၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 မႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ် လႄႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ သုၵ်ႉယုင်ႈဝႆႉယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးသေဢမ်ႇၵႃး ၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ သင်သေ ၸင်ႇမီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈႁူႉၸုမ်း ၵႆႉလႄႇလၵ်ႉၵၼ်ၸူၼ်ၵၼ်၊ ယွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၵၼ်၊ ႁဵတ်းငိုၼ်းပွမ်ၶၢႆတေႃႇၵၼ်လႂ် တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမႃးယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လွင်ႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းငိုၼ်းပွမ်ၶၢႆ ဢွၵ်ႇမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းငိုၼ်းပွမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ယူႇလႂ် ၼႆသေတႃႉ ငိုၼ်းပွမ်လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈၵႃႉ၊ မႄႈၵႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉၵူဝ်ၺႃးငိုၼ်းပွမ်ၼႆယဝ်ႉ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လွင်ႈၸူၼ်ၵၼ် ႁႅမ်ၵၼ်မီးမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵႂႃႇမႃးပႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႆႉဝႃႈ “ၸူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2023 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၸူၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်လိူဝ်ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၶႃႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပႅတ်ႉ ၵူၼ်းလႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼမ်ၼႃႇ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉယၢမ်ႈငိၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵူၺ်း ၵမ်းၼႆႉမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႅၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ၊ လွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်ၵိၼ်ၵၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆးၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ လွင်ႈႁႃ ၵၢၼ်၊ လွင်ႈသင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဢွၼ်ႇလၢႆး တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉမီးတၢင်းၼမ်ယဝ်ႉၶႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၶၢႆငိုၼ်းပွမ်လႄႈ ၵူၼ်းယွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလႆး ( Online )  ၼမ်တိူဝ်းမႃးၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်

မိူၼ်ၼၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းတီႈတူဝ်ထူပ်းၺႃး လွင်ႈငိုၼ်းပွမ်ၵေႃႈပိုတ်ႈၼႄဝႃႈ “လွင်ႈငိုၼ်းပွမ်ၼႆႉ ၶႃႈယၢမ်ႈၺႃးမႃးယဝ်ႉၶႃႈ ၸိူဝ်းႁဵတ်းငိုၼ်းပွမ်သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢႆဝႆႉၼိူဝ်ၼႃႈ Page ၶဝ်ၼၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးသိုဝ်ႉ 1 သႃႉၼႆ တေလႆႈ 10 သႃႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းဢဝ်ငိုၼ်းတႄႉၵႂႃႇသိုဝ်ႉငိုမ်းပွမ်ၶဝ်ၼႆ ပေႃး 5 မိုၼ်ႇပျႃးၵေႃႈ ၶဝ်တေပၼ်ငိုၼ်းပွမ်မႃး 5 သႅၼ်ပျႃး၊ ပေႃးသိုဝ်ႉ 1 သႅၼ်ပျႃးၵေႃႈ လႆႈငိုၼ်းပွမ်ယူႇ 10 သႅၼ်ပျႃးၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ ၶဝ်တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတီႈ Page ၶဝ်ၸိူင်ႉၼႆသေလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးသူၼ်ၸႂ် တၵ်ႉၶဝ်ႈၶဝ်ႈမႃးတင်း Messenger ဢမ်ႇၼၼ်ထူဝ်းႁႃမၢႆၽူင်းၶဝ်ၼႆဝႆႉဢေႃႈ၊ ပေႃးတၵ်ႉၵႂႃႇၸူးၶဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်တေသူင်ႇတီႈလွႆးငိုၼ်းၶဝ်မႃးပၼ်ႁဝ်းၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “လွင်ႈယွၵ်ႇလႅၼ်ၵၼ် လွင်ႈႁဵတ်းငိုၼ်းပွမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၽိတ်းပိူင် ၸိုင်ႈ မိူင်းၼႆ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတေႁူႉယူႇ ၵူၺ်းဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉမၼ်း တေမင်ၵူႈလၢႆးၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼႆ၊ လွင်ႈငိုၼ်းပွမ်ၼႆႉ ၶႃႈၵေႃႈလႆႈၸၢမ်းသင်ႇတူၺ်းယူႇ 5 မိုၼ်ႇၼႆႉဢေႃႈ ပေႃးၶႃႈသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်ၶဝ်ၸွမ်းၼင်ႇတီႈၶဝ်ပၼ်မႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ပလွၵ်ႉ Block ပႅတ်ႈၶႃႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ၊ ၶႃႈတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႂ်ႈလႆႈငိုၼ်းႁူဝ်သိပ်းမၼ်းလႄႈသင်ႇ ၵွပ်ႈႁၼ်မၼ်းတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်ၶၢႆလႆႈမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တေဢဝ်ၵမ်ႉၸွႆႈၸုမ်း NUG ၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်း ၽၢႆႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၶဝ်ၼၼ်ႉၼႃႇၼႆ ယွၼ်ႉၼၼ်ၸင်ႇသင်ႇသိုဝ်ႉငိုၼ်းပွမ်တီႈမၼ်း ပွင်ႇဝႃႈပၼ်ႁႅင်းမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ ၵူၺ်း တီႈတႄႉယဝ်ႉမၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းပႅတ်ႉလႅၼ်ၵူၼ်းၵဝ်းၵူၺ်းဢေႃႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈတေဢမ်ႇၺႃးလႅၼ်မိူၼ် ႁဝ်းလႄႈ တေပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်တႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄလႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၶဝ်လၢႆတီႈ ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇပၼ်ယူႇ” လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ငိုၼ်းတႄႉငိုၼ်းပွမ် ထုၵ်ႇလီလႆႈၾၢင်ႉဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၵူၼ်းႁဵတ်းငိုၼ်းပွမ်းၼႆႉပဵၼ်ၽႂ် ယူႇလႂ် ၼႆၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းတေဢမ်ႇၺႃး ငိုၼ်းပွမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈမီးလၢႆးတၢင်းမၼ်းယူႇ ပေႃးဢမ်ႇမီးသတိသေတူၺ်းလီလီၸိုင် ၵွမ်ႉဝႃႈဢဝ် ၵွမ်ႉဝႃႈၸၢႆႇၵူၺ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉလႆႈငိုၼ်းတႄႉႁႃႉငိုၼ်းပွမ် ပေႃးပဵၼ်ၼႂ်းပၢၼ်ႇတႄႉ ၵွပ်ႈပိူၼ်ႈမီးၸၢၵ်ႈၼပ်ႉ ဢၢၼ်ႇငိုၼ်းလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ငိုၼ်းပွမ်ၼႆ မၼ်းႁူႉၵမ်းလဵဝ်ယူႇ ။

ၵူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈၵမ်ႈၼမ်ၸႂ်ႉဝႂ်မိုၼ်ႇ လႄႈဝႂ် 5 ႁဵင်ပျႃး ယွၼ်ႉၼၼ်ငိုၼ်းပွမ်ၼႆႉၵေႃႈၵမ်ႉၼမ်တေပဵၼ် ဝႂ်မိုၼ်ႇလႄႈ ဝႂ် 5 ႁဵင်ပျႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၽၢင်ႁၢင်ႈငိုၼ်းတႄႉ လႄႈငိုၼ်းပွမ်ၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၾၢင်ႉတူၺ်းလီလီၼႆ မၼ်းၵေႃႈၸႅၵ်ႇလႆႈယူႇ မၼ်းၵေႃႈတေပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉၼမ် ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ငိုၼ်းပွမ်တႄႉ ဝႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းယိပ်းလုပ်ႈတူၺ်းၸိုင် ၸေႈငိုၼ်းၼၼ်ႉ တေၸႃးၸႃးဝႆႉ ဢမ်ႇဢူၼ်ႈမိူၼ်ငိုၼ်းတႄႉ သီမၼ်း ၵေႃႈတေဝဝ်းဝဝ်းဝႆႉလႄႈ ပိူင်ႈၵၼ်တင်း ငိုၼ်းတႄႉ ဢၼ်မီးသီႁိူဝ်ႈလီၼၼ်ႉယူႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈပေႃးၶႂ်ႈႁူႉၼႆ ဢဝ်ထွင်ႇတူၺ်းတီႈလႅင်းၸိုင် တေဢမ်ႇႁၼ်ႁၢင်ႈတူဝ်ၸၢင်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇငိုၼ်းတႄႉၼၼ်ႉ။ သင်ပဵၼ်ငိုၼ်း တႄႉၼႆ တီႈသၢႆႁိူဝ်ႈၼႂ်းၵၢင်ဝႂ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးပႃးတူဝ်လိၵ်ႈ Myanmar spw ဝႆႉသေ ပေႃးငိုၼ်းပွမ်တႄႉ တေဢမ်ႇႁၼ်မီး ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်းပေႃးတေဢမ်ႇၺႃးငိုၼ်းပွမ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇထုၵ်ႈငိုၼ်း တီႈ ပၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇလႆႈမႃးတီႈၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ထတ်းတူၺ်းၸွမ်း လၢႆးၼင်ႇဝႃႈမႃး ၼႆႉသေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမႃးယူႇၼင်ႇၼႆ။

လွမ်ႉမိူင်း ၵေးသီး

*** ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်သုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း