ၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈၸူၼ်လၢၼ်ႉၶမ်း တီႈၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်းၸူၼ်ပူၵ်ႉၼႃႈပူၵ်ႉတႃ ပႃးၵွင်ႈပွတ်း လႄႈ မိတ်ႈ ၶဝ်ႈၸူၼ်လၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ဢၼ်မီးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလွႆမူၺ် ၼႂ်းပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 May 2024 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸူၼ် 3 ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈပွတ်း 2 လဝ်း၊ မိတ်ႈ 1 မၢၵ်ႈသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလၢၼ်ႉၶမ်း လႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၵူၼ်းၼႂ်းလၢၼ်ႉသေ ၸူၼ်ဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဝၢႆးသေၶဝ်ၸူၼ်လၢၼ်ႉၶမ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ယူႇဢမ်ႇတၼ်းႁိုင်သင် ၵူၼ်းၸူၼ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉၸွပ်ႇထၢမ် တူၺ်းလွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်မၼ်းထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 May 2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ်လၢၼ်ႉၶမ်း လုင်းၵျေႃႇတဵင်း+ပႃႈၸၼ်းၺုၼ်ႉ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ လႆႈၵႂႃႇၶမ်းတင်းၼမ်သေ ၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း