Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသေႉသွမ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် UEC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသေႉသွမ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် UEC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသေႉသွမ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် UEC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းသေႉသွမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ႇၽိူၵ်ႇ SNDP ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် CDM ယူႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသမ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸွမ်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၼ်ထိုင်မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ် ႁၼ်လီပၼ်ႁႅင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢထမ်ႇမ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ တင်းပိုၵ်းယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသေႉသွမ်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် UEC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ၵေႃႈလီ၊ ပီႊ 2020 ၵေႃႈလီ ယူႇတီႈ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ ၵူၺ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢွင်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း (1) ၵေႃႉၵူၺ်းလႄႈ လွင်ႈဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၸွမ်း ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ပွၵ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇတၢင်တူဝ်ပႃး သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလူလၢႆတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းသေႉသွမ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYN)၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO)၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး−ၸိုင်ႈထႆး (TNC)၊ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (Tai Medical Family)၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင် ပၢင်လူင်၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း၊ တူၼ်ႈတီး လႄႈ ၸဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီးယူႇ (7) ပႃႇတီႇ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNO)၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP)၊ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၵူဝ်းၵၢင်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ပႃႇတီႇမုၼ်းလႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလီႇသူႇ (လီးသေႃး)၊ ပႃႇတီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇ၊ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းထၼု လႄႈ ပႃႇတီႇမုၼ်းလႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢႃးၶႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တႃႇ (8) ပႃႇတီႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈပႃးတင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢမ်ႇၶိုတ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UEC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (91) ပႃႇတီႇသေ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်မီး (53) ပႃႇတီႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း