ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ် လၢႆလၢႆတီႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 October 2023 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် လၢႆလၢႆတီႈ တႄႇၸဵမ် ပေႃႉၶဝ်ႈ၊ ပၢတ်ႇယိူဝ်ႈ လႄႈ ၸွၼ်ႉယိူဝ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်

ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) မီးဝႆႉဝႃႈ “ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း” ၼႆၼၼ်ႉသေ၊ ယူႇတီႈငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေယဝ်ႉ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း