ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈလႄႈ ပေႃႉၶဝ်ႈ

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 November 2022 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈဝၢႆႈလင်သေ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃႉၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 November 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢတ်ႇၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၽွင်းၶၢဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၽုၵ်ႇသွမ်းလႄႈ ၵဵပ်းဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းသူၼ် ႁႆႈၼႃး သေဢမ်ႇၵႃး ၽွင်းယၢမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလိူင်ႇၼမ် လူဝ်ႇႁႅင်းၵူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ယူႇတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပွင် ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း