ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ သင်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လူတ်ႉဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းၾႆးၾႃႉ တင်းမူတ်း

ၼင်ႇႁိုဝ် တေလူတ်းယွမ်းလႆႈ ၽုၼ်ႇၵႂၼ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၼႆသေ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ သင်ႇႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းၾႆးၾႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 January 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ၊ လၢတ်ႈဝႃႈ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈတင်းၼမ် တႃႇ  650,000 လမ်း တေလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် လူတ်ႉၵႃးၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတင်းမူတ်း ႁႂ်ႈပေႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပေႃႇလသီႇ  Buy America လႄႈ ပေႃႇလသီႇ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉမူတ်းသႂ် ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢေႇဢေႇ လူတ်ႉၵႃးတင်းမူတ်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢဝ်လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၾႆးၾႃႉ မႃးတႅၼ်းတၢင်တင်းမူတ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO – Electrek

ၽူႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း ၽၢႆႇၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (General Services Administration-BSA) လၢတ်ႈဝႃႈ လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းမူတ်းမီးယူႇ 645,000 လမ်း လႆႈထုၵ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁေႃႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ 7,000 လၢၼ်ႉ ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ၊  ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉမၼ်းမူတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ 375 လၢၼ်ႉတဝ်ႈ လႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း မူတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းလူတ်းၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း 4,400 လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းၾႆးၾႃႉသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၸုမ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႃႇပေႃးထိုင် မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း (July 2020) ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တင်းမူတ်းတိုၵ်ႉမီး 3,215 လမ်းၵူၺ်းလႄႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လူတ်ႉၵႃးႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢၼ်တေလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ် လႄႈ တေႁဵတ်းယဝ်ႉမိူဝ်ႈလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းလႆႈ ႁႅင်းမႆႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၽုၼ်ႇၵႂၼ်း PM 2.5 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉသေ သင်တိုၵ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းလူတ်ႉၵႃး ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉမၼ်းယူႇၼႆ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်းလႆႈလႄႈ ယူႇတီႈလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၸင်ႇလႆႈတိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း