ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်မီးမႃးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇမီးမႃး ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ မီးယူႇလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆသေ ႁွင်ႉသႅၼ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွမ်းမူၼ်ႉမႄးပၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဵတ်းဝႂ်ပိဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢဝ်တိတ်းၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ႁဵတ်းပၢႆႉယႂ်ႇပၢႆႉလူင် ပူၵ်းတမ်းဝႆႉတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၵူၼ်းၶွၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁၼ် ၼၼ်ႉသေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ တႅမ်ႈဝွၵ်း တႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်သေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းသေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်းမူတ်းယဝ်ႉ။

ဢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၼၼ်ႉ မီးသွင်လွင်ႈ− လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ် ဢမ်ႇလီဢမ်ႇတြႃး၊ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ မူႇပိူင်ၽွင်းငမ်းဢမ်ႇတြႃး မီးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း တူၺ်းၸိုင် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပၢၵ်ႈပႅတ်ႈတင်းသွင်လွင်ႈယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးမႃးတင်ႈတႄႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၵွၼ်းၶေႃတီႈဢင်းၵိတ်ႉ မိူဝ်ႈ 1948 မႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ပီႊယၢဝ်း ၶၢဝ်းႁိုင်တေႉတေႉယဝ်ႉ။

မိူင်းမလေးသျႃး လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ မိူဝ်ႈ 31 August 1957 သေ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ သမ်ႉလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ တႂ်ႈမလေးသျႃး မိူဝ်ႈ 9 August 1965 ၊ တေလႆႈဝႃႈ လႆႈတူၵ်းလိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေတႃႉ မိူင်းၶဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶုၼ်ၽွင်းငမ်း ၵေႃႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ မီးၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇတြႃးၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ မိူဝ်ႈပီႊ 1953 ၊ ၼႆႉၵေႃႈလႆႈဝၢႆးလင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈတေႉတေႉယူႇ မိူင်းၶဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် လိူဝ်သေမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ မီးမဵတ်ႉတႃႇတြႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၸင်ႇႁဵၼ်းႁူႉမႃးဝႃႈ ပေႃးၶုၼ်မိူင်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဢမ်ႇလီၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပႅတ်ႈ ၶုၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇတြႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ပေႃးယူႇၽၢႆႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ယူႇၽၢႆႇတြႃးမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇႁၢႆလၢႆလႆႈ။

ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁိမ်ၸိင်းဢႃႇၼႃႇၵၼ် မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉမတေႃႇ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် ၽၢႆႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ႁွင်ႉသႅၼ်ႇၸွမ်းတၢင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉသဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ တီႉၺွပ်းႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇလိူၵ်ႈတၢင်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။

မုၵ်ႉၾႆးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပေႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈထုင်ႉပဵင်းၶဝ် လူႉသုမ်းတီႈယူႇႁိူၼ်းယေး ၾႆးမႆႈဝၢၼ်ႈၼပ်ႉ ပဵၼ်ႁူဝ်မိုၼ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးၶဝ် လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း၊ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ထွၼ်ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁႃၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼင်ႇဢၼ်ဝၵ်ႉလႆႈတၢဝ်းလႆႈသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း လႅဝ်းတေႃႇလႅဝ်း ၵွင်ႈတေႃႇၵွင်ႈ ႁိုင်မႃးၸမ် 2 ပီႊယဝ်ႉလႄႈ လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ပဵၼ်မႃးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတေႉတေႉ ယူႇ။ လုၵ်ႉတီႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄမူႇဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်းသေ ယဵၼ်းပဵၼ် တပ်ႉၵွင် တပ်ႉၸုမ်း တပ်ႉတိူင်း ၵႅတ်ႇၶႄၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တေၶႄႉၶဵင်ႇတပ်ႉမတေႃႇၵႂႃႇ ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

တပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၵဵပ်းဢဝ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးလႄႈ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီယဝ်ႉၼႆ ဢဵၼ်ႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸူႉႁွမ်လႆႈထႅင်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်မီးၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ် လႆႈပၢႆႈထူပ်းၽေးဝႆႉလႄႈ ထၢတ်ႈၸႂ်ႁႅင်းၸႂ်တူၵ်းသေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇတပ်ႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းၶေႃႈၸီႉသင်ႇသေ ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆ ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်မႃးလႄႈ တႃႇတပ်ႉမတေႃႇတေၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇယဵၼ်းတေႉတေႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ သင်ဝႃႈၸုၵ်းၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉၸိုင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၼ်းဢွင်ႇမၢၼ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

ပၢႆၵမ် − မွၵ်ႇသဵဝ်ႈ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း