ၵၢၼ်ၸပ်းၸွႆးၸွမ်းသူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်မဵဝ်းၼိုင်ႈ

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ  Technology မႃးသၢင်ႈပၼ်ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈလီတိူဝ်းမႃးလႄႈ ငၢႆႈမႃးယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၾူၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶၢတ်ႇဢမ်ႇလႆႈ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ သိုဝ်ႇသၢၼ် ၶဝ်ႈထိုင်ၶေႃႈမုၼ်းလႆႈငၢႆႈ လႄႈ ဝႆးၽႂ်း ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ် Facebook, YouTube, TikTok, Instagram တႄႇၵႂႃႇထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈမေႃယႃၶဝ်ၵေႃႈ ထတ်းသၢင်ႁၼ်ဝႃႈ သူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယႃႇဢွၼ်ႇလၢႆး ၼၼ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ငၢႆႈလႄႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းၸွႆးငၢႆႈလႄႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး Social Addiction ၵၢၼ်တိတ်းၸပ်းၸွႆးသူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယႃႇဢွၼ်ႇလၢႆး ၼၼ်ႉလႆႈ၊ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃးယဝ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ်မႃး ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ် လွင်ႈၶမ်ၸႂ်၊ လွင်ႈၶီငဝ်မွင်ၸႂ်၊ လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၼမ်မႃး၊ သမႃႇထိပွတ်း လႄႈ Bipolar ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးလႆႈ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇၸွမ်း ၾူၼ်း လႄႈ သူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယႃႇၼၼ်ႉ ႁိုင်ၼႃႇပူၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉဢေႇမႃး၊  မီးတတ်းၶၢတ်ႇလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်းၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းမႃး။ ၵူၼ်းပဵၼ်မၢင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်ဝူၼ်ႉသၢင်ႈဢဝ်ၼမ်လိူဝ်သေ လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမႃး ယူႇယဝ်ႉ။ တေႁူႉလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ဝႃႈ ႁဝ်းၼၼ်ႉၸွင်ႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် Social Addiction ၼႆၼၼ်ႉ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈဝႆႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

  1. ယူႇၸွမ်းသူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယႃႇ ၼမ်လိူဝ်သေဢၼ်ဢၢင်ႈဢၢၼ်းဝႆႉ။
  2. မိူဝ်ႈၽွင်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉသူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယႃႇၼႆၸိုင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။
  3. ၶတ်းၸႂ်ၵုမ်းထိင်းၵၢၼ်လဵၼ်ႈသူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယႃႇယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၵုမ်းထိင်းဢမ်ႇလႆႈ။
  4. ဢမ်ႇဝႃႈတေႁဵတ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၸႂ်ထိုင် သူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယႃႇယူႇတိၵ်းတိၵ်း။
  5. မိူဝ်ႈသုၵ်ႉၸႂ်ၼၼ်ႉ တေၸႂ်ႉသူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယႃႇ တႃႇလူတ်းယွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ်။
  6. မီးလွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်သိူင်ႇသိမ်းမႃး တႃႇတေလဵၼ်ႈသူဝ်ႇသျႄႇ။
  7. ယွၼ်ႉသူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် လွင်ႈၸမ်ၸႂ်တင်းၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းမႃး။

မိူဝ်ႈမီးၽၢင်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ ၼႄႁႂ်ႈႁၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈသူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယႃႇ ၼၼ်ႉ တႄႇပၼ်ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ တေႃႇၵၢၼ်ၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ လီလႆႈႁႃတၢင်းၵႄႈၶႆမၼ်းၵႂႃႇ၊ ဢမ်ႇဝႃႈ တေမၵ်းတမ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း သူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယႃႇယွမ်းလူင်းလႄႈ မၵ်းမၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းလဵၼ်ႈႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်း၊ ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈ တႅၼ်းတီႈတေလဵၼ်ႈၾူၼ်းယူႇ၊ ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်သူၼ်ၸႂ်၊ ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်း၊ ႁူပ်ႉထူပ်းဢူၺ်းၵေႃႉ၊ ဢႅဝ်ႇလႄႇလဵၼ်ႈ တႄႇၵႂႃႇထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ႁၼ်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း မီးၽၢင်ႁၢင်ႈ Social Addiction ၸပ်းၸွႆးၸွမ်းသူဝ်ႇသျႄႇမီႇတီႇယႃႇႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းလႆႈၼႆၸိုင် လီလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်းမေႃယႃပၢႆးၸႂ် တႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈယူတ်းယႃ ပၼ်ႁႃလွင်ႈ Social Addiction ႁူမ်ႈပႃးတင်း တၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ်တၢင်ႇလွင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−လွႆသွမ်ႇ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း