ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ​လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်

ပေႃးမႃးၼပ်ႉသၢင်ႈတူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူဝ်ႈပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ​လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်ႁႅင်းၼႃႇ ယွၼ်ႉသင်​လႄႈဝႃႈၼၼ်လႃႇၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူဝ်ႈပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်​သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ​တေႃႇသူႈၽူႈၶဵၼ်ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢၼ်ယၢမ်း လဵဝ်သမ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ​ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ​တေႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ လွင်ႈတုၵ်ႉၶ ဝူၼ်ႉႁႃလၢႆးပၢႆႈၼီ တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၽွမ်ႉသဵင်ပဵၼ်ၼိုင်ႈလဵဝ်ၵၼ် ​ပေႃးထၢမ်ဝႃႈၸွင်ႇသမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈမိူင်းၵွၼ်း​ၶေႃ သူပ်းသမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈၶႂ်ႈလႆႈၵူႈ​ၵေႃႉယူႇ သမ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  ယွၼ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်​လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶၢမ်ႇၽူႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးယႃႉတဝ်ၵဝ်း ၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်၊ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ​ၵေႃႈ လႆႈတၢင်းတူၺ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်း​ၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်​လႄႈ ပိူၼ်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတဵၵ်းတဵင်​ပေႉၵိၼ်ႁဝ်းလႆႈ ပိူၼ်ႈႁူႉဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇ​မေႃၽွမ်ႉၵၼ်။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ​ၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း​လႄႈသင် ​ပေႃႈ​မႄႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၵုမ်ႇမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ​တေလႆႈယူႇသႃႇၸႂ် ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃးမိူင်းႁဝ်း​တေၵွၼ်း​ၶေႃမႃးၵူၺ်းၼႆ မၢင်ၸိူဝ်းဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼၼ် ​ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်​သေ လႆႈမိူင်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမိူင်းႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ ​ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇ​မေႃၽွမ်ႉၵၼ်​ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ​ၸၢတ်ႈ​သေ ၶိုၼ်း​တေႃႇသူႈၽူႈၶဵၼ်ၼႆ မိူင်းႁဝ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈၶႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈမိူင်းလႂ်​ၵေႃႈယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈလႆႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်​သေ ​တေႃႇသူႈဢဝ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း ၸင်ႇပဵၼ်မႃး မိူင်းၵွၼ်း​ၶေႃ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵုမ်ႇပၢႆႈၼီဢဝ်တူဝ်ၵဝ်ႇလွတ်ႈၵူၺ်း ႁၼ်ပုၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆႉ ၼမ်တိူဝ်း ၵၢၼ်ပုၼ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ​ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ​ၵေႃႈ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး​တေၵွၼ်း​ၶေႃၼႆ​ၼၼ်ႉ မၼ်းယၢပ်ႇယူႇ ​ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း​ၵေႃႈ ​တေလႆႈတုၵ်ႉၶၵႂႃႇထႅင်ႈ ​ပေႃႈ​မႄႈပီႈၼွင်ႉ​လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၼႆႉ တႃႇ​တေႁႃလၢႆးတၢင်းၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉၶႃႈ ၵုမ်ႇ​​ဝူၼ်ႉ​တေလႆႈသႄႉ​ၼႄးၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵဝ်ဝႃႈမႂ်းမႂ်းဝႃႈၵဝ် ၽိူဝ်ႇတႃႉႁဝ်း​တေ​သႄႉ​ၼႄးၵၼ် ဝႃႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတင်းသဵင်ႈ ၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်​သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၵွၼ်း​ၶေႃ​လႄႈ ​တေလႆႈပူၼ်ႉၸၢတ်ႈၶီႈၶႃႈ ၽူႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈဢၼ်​ပေႉၵိၼ်ႉ လူလၢႆ ဢဝ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၶိုၼ်းၶိုၼ်းဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း​တေသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ​တေႃႇထိုင်ပၢၼ်လႂ်ထႅင်ႈ ထုၵ်ႇလီႁူပွင်ႇတႃလႅင်းယဝ်ႉ ယႃႇၵုမ်ႇ​သႄႉ​ၼႄးၵၼ်ၵူၺ်း လွင်ႈႁဝ်း​သႄႉ​ၼႄးၵၼ်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵူၺ်း​တေဢႃးလႃးႁဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်​တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈႁႃၸုင်ယိပ်းမိုဝ်းၵၼ်​သေ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ လီ​သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။

ယွၼ်ႉလွၵ်းတူင်ႇႁႅဝ်ႉ ၽူႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈၽူႈမီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶဝ် ဢဝ်လွင်ႈ​တေႃႇလွင်း​လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ပၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း​ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး​လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၸပ်းၸွႆးယဝ်ႉ ​ပေႃး​တေဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ​ပေႃး​တေၽိတ်း​မေႃးၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၶဵၼ်ႁဝ်းၸင်ႇလႆႈဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်​လႄႈ​လွင်ႈတေႃႇလွင်း ဢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ပၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉ​သေ ဝူၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်တၢင်းသိူဝ်းတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆသေ​ၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ​ပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ​လႄႈ ၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်​ၵေႃႈ ၸႂ်တႃႇ​တေၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ​ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ​လႄႈ လွင်ႈၵွၼ်း​ၶေႃဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ လွင်ႈဝႃႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ သူပ်းလၢတ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ လူဝ်ႇတူဝ်ႁဵတ်းၸွမ်း ၸင်ႇ​တေၸၢင်ႈ​​ၽေႃႇၼမ်ႉ​ၼႄတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈဝႃႈ ႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ် ​ပေႃးၵုမ်ႇဢဝ်သူပ်းလၢတ်ႈ​သေ တူဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ​ၵေႃႈသုမ်းလူမ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ လွင်ႈၽွမ်ႉၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ် ႁူႉပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်​သေ ႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶႃႈ​လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်တင်းသဵင်ယဝ်ႉ ယႃႇၵုမ်ႇယုမ်ႇၵႂၢမ်း​သေႃႇသူၼ်းၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်း​သေ ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်ၵၼ် ၽိတ်းၽႅၵ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၶႃႈ ​ပေႃးႁဝ်းသမ်ႉ ၵုမ်ႇႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်​သေ ၽိတ်း​မေႃးၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း​ၵေႃႈ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မႃး​သေႃႇသူၼ်းၵဝ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း​တေလႆႈၵႂႃႇ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ​ တေလႆႈလွင်ႈလူႉသုမ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈၽွၼ်းလီသင်မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်​လႄႈ ထုၵ်ႇလီႁူပွင်ႇတႃႇလႅင်းၵၼ်ယဝ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ​ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁူပွင်ႇတႃႇလႅင်း ၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်း​​ၵေႃႈ​တေတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း ​​သင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဢမ်ႇၵႅတ်ႇ​ၶႄ ဢမ်ႇမီးၽႂ်​တေမႃးၵႅတ်ႇ​ၶႄပၼ်ႁဝ်း​လေႃႇ တႃႇ​တေလႆႈမိူင်းၵွၼ်း​ၶေႃၼၼ်ႉ တေလႆႈၶၢမ်ႇယၢပ်ႇ​တေႃႇသူႈ​သေဢဝ်ၶိုၼ်း​ဢေႃႈ ၸင်ႇလႆႈ၊ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်​သေ လႆႈမိူင်းမႃးၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ​လႄႈ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ် မီးယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈႁူႉတူဝ်ၵၼ်ၵူႈ​ၵေႃႉဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႅတ်ႇ​ၶႄၽႅၼ်ႇလိၼ်ၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ တူင်ႉတိုၼ်ႇလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈ​​တေႃႈသူႈၽူႈၶဵၼ်ႁဝ်း ယႃႇ​ပေပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်လၢတ်ႈလၢႆလၢႆ လူဝ်ႇလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းၵမ်းလဵဝ် ၸင်ႇ​တေဢွၵ်ႇၽွၼ်းလီမၼ်းမႃး သူပ်းလၢတ်ႈယဝ်ႉ တူဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်း​တႄႉ ​ၶေႃးႁႅင်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၽွၼ်းလီသင်မႃး၊ ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇမူၼ်ႉ​မႄးဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ ၵၢၼ်တီႈဢၼ်ဝႆႉမႃႇၼ​တေႃႇၵၼ်​လႄႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်း တႃႇ​တေပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လဵၵ်ႉ​ၵေႇ​ဢေႇမၢင်မႃး ႁၼ်တႂ်ႈတႃႇၵၼ်ယူႇ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်​ဢၼ်ၸီႉ​​ၼႄသႅၼ်ႈတၢင်းၵေႃႈ ႁဝ်းမီးယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း လူဝ်ႇၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်​သေ ၸွမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽၢႆႇလင်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ​လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်​​သေ ႁဝ်းမီးၶုၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းႁင်း​ၶေႃ လႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ် သိူဝ်းသႃႇ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်​ၽေးၶဵၼ်သင် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်​ၵေႃႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း  ၵူၺ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း​ၵေႃႈ လႆႈတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ် လႆႈပၢႆႈ​ၽေး လႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၽူႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈၶဝ် တဵၵ်းတဵင်​​ပေႉၵိၼ်ႁဝ်း မိူၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်း လွင်ႈၼႆႉ​ၼႄလႆႈဝႃႈ ယွၼ်ႉႁဝ်းတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်​ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်​တေႃႇသူႈ​လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵိူတ်ႇ​ပဵၼ်မႃး။

​တေဢဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းၵျူး ဢၼ်ဢမ်ႇမီးမိူင်းသင် လႆႈပိုင်ႈဢိင်ပိူၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ​သေ ၶတ်းၸႂ်မီးမိူင်းမႃးၼၼ်ႉ တႅၵ်ႈ​ၼႄပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၵျူးၶဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးမိူင်းသင် ၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ထိုင်တီႈ​ပေႃးပဵၼ်မႃး ၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်မီးမိူင်းႁင်း​ၶေႃၶဝ်ယူႇၼႆႉ ​တေလႆႈဝႃႈ ၶဝ်​ၼႄလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် မီးၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ်ၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶွင်ၶဝ် ပၢႆးႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ​​တေႉ​တေႉ ၵူၺ်းၵႃႈပၢႆးႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၼၼ် မၢင်ၸိူဝ်းမီးၸႂ်ႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယူႇ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇမီး ႁဝ်းမီးမိူင်းၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ သမ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈၵုမ်းထိင်းၵႅတ်ႇ​ၶႄ ၵုမ်ႇပၢႆႈၼီဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ သင်ႁဝ်း​တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၵႂႃႇတိၵ်း​တႄႉ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးလူင်ၶွင်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ​တေမီးၸိုဝ်ႈမၼ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း ​ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈထိင်းသိမ်းၵႅတ်ႇ​ၶႄ​​ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈတေမႃးႁိမ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ၵမ်းလိုၼ်းႁဝ်း​ၵေႃႈ​တေလႆႈပဵၼ်ၶီႈၶႃႈ ၽူႈၶဵၼ်ၵႂႃႇပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး​သေပွၵ်ႈ လွင်ႈဢၼ်​တေလႆႈယူႇ သိူဝ်းသႃႇၸႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ​​ၵေႃႈ ​တေမီးၼႂ်းၾၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ​တေလႆႈမိူင်းၵွၼ်း​ၶေႃ လႆႈဢမ်ႇလႆႈၼႆ​ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၵူၺ်း ဝူၼ်ႉတူၺ်းၵၼ်ၶႃႈ​လႄႈ ​တေသိုပ်ႇယူႇပဵၼ်ၶီႈၶႃႈပိူၼ်ႈၵႂႃႇႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈယူႇလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်း​ၶေႃႁင်းၵူၺ်း ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်​ၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်​တေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယူႇ။

ၵမ်းလိုၼ်းၼႆႉ​ၵေႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်မီးယူႇ ၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈ​မေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်​ ယိပ်းၸုင်မိုဝ်းၵၼ်မၼ်ႈမၼ်ႈ ​ႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်း​သေ ​တေယၢင်ႈပႆၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယူႇၼႆၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပၢႆၵမ် – ဢၢႆႈၸွႆႉ

ဢိင်ပပ်ႉ – လွင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉ ( ပၢႆၵမ်− ၸၢႆးငိုၼ်း တႅမ်ႈ)

*** ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်သုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း