ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄ ဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 61 ပီႊ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း