ၵႃးတူၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဢွင်ႈတီႈၶုတ်းသႅင် လႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးဢိၵ်ႇလုၵ်ႈမေး ႁၢႆလၢႆဝႆႉ

ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵႃးသုၼ်ႇတူဝ်သေ ၵႂႃႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ − 19 လႄႈ ၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးတူၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈၶုတ်းသႅင် (မေႃႇသႅင်ၵဝ်ႇ) ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈဢေးမျႃႉတႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 June 2022 ၵူၼ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်တူၵ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵႃး ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈမေႃႇၶုတ်းသႅင်ၼၼ်ႉ ၶၢပ်ႈတူဝ်တိုၵ်ႉႁၢႆလၢႆဝႆႉယူႇလႄႈ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 11 June 2022 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် တိုၵ်ႉၸွႆႈႁႃႁၼ်ၵႃး (ပႃႇၵျႃႇလူဝ်ႇ) ၵူၺ်းသေ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႉတႄႉဢမ်ႇပႆႇထူပ်းႁၼ် တိုၵ်ႉၸူမ်ႁၢႆလၢႆဝႆႉ ၼႂ်းၼမ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်းၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ  ၵူဝ်ႇတီးတီး ဢႃႇယု 29 ပီႊ + မၼၢင်း ဢႃႇယု 23 ပီႊ လႄႈ လုၵ်ႈသၢဝ် ဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇ  ယူႇဝၢၼ်ႈမေႃႇမွင်းလႅၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈမေႃႇၶုတ်းသႅင် ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈတၢႆယွၼ်ႉမၼ်း တၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈႁႃႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်သေ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်လႄႈ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈမီး။

ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈႁႅင်းဝႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉတၢင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း