ၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ PNLA ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢိၵ်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ၶဝ် ႁေႃႈမႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 January 2024 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 23:00 မူင်း ပၢႆၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PNO ၸင်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵႃး ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း PNLA ၶဝ် ႁေႃႈမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈၵႃး Canter 2 လမ်း၊ ၵႃး Honda Fit 1 လမ်း၊ ၵႃးၽူဝ်းဝီး 2 လမ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇမႃးၼိူဝ်ၵႃးၼၼ်ႉတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း PNLA ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၵူတ်ႇထတ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း PNLA ၶဝ် ၸင်ႇဢဝ်ၽႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ၵႃးဢၼ်ၶဝ်တေႃႉတၢင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမႃးၼၼ်ႉ 5 လမ်းသေ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၶီႇႁေႃႈပၢႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း PNO မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း PNLA လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉသေ ယွၼ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၶိူင်ႈယိပ်း ထုၵ်ႇဢဝ်ၽႆးၽဝ်လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၵႃး တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးသေ ၾႆးလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 27 လင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 21 January 2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၸုမ်း PNO လႆႈၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း PNLA ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈသၢမ်ပူး လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸငဝ်း ၽၢႆႇၸၢၼ်းထမ်ႈၸၢင်ႉၼၼ်ႉထႅင်ႈၼႆယူႇ။

ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇၸုတ်ႇၽဝ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵူႈသႅၼ်း 504 လဝ်း၊ လမ်းၵွင်ႈ RPG 10 လဝ်း၊ မၢၵ်ႇ 107 − 6 လုၵ်ႈသေ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 November 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်တေသူင်ႇၸူး KNPP လႄႈ PDF ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း