ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၼ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

ၵႃးႁူၵ်းမၢၵ်ႇ ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းသေ မီးၵူၼ်းလႆႈတၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 1 April 2024 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ  ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင် ၶိုၼ်းလိုၵ်း 00:30 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႃးပိၼ်ႇတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၢႆ 323 ဢွၼ်တၢင်း တေထိုင်တီႈၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ၵရိူင်းၵရႃႇဝေးဢႃ ပွၵ်ႉ4 ဢိူင်ႇပရင်းၽေ ၸႄႈဝဵင်းသင်ႇၶလႃႉပူးရီးၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵႂႃႇထိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၵႃးႁူၵ်းမၢၵ်ႇ ပိၼ်ႈယူႇၼွၵ်ႈတၢင်း လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶီႈမႃးၸွမ်းၵႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈတင်းမူတ်း 29 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸၢႆး 22 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 7 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉသမ်ႉမီးၵူၼ်းလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လႆႈၸႅတ်ႈထၢမ်ၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႄတၢင်း ဢွၼ်ငိူင်ႉဝႄႈ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးလူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႆးၶဝ် တေႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း