ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးပိၼ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵႃးဢၼ်လၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉ ႁေႃႈပၢႆႈပလိၵ်ႈထႆးသေ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးပိၼ်ႈလႄႈ လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 1 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸုမ်းပရႁိတ ၽၢႆႇၶႄၾႆးမိူင်းထႆး လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈမွတ်ႇၾႆး လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ပိၼ်ႈ လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ႁိမ်းႁွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢေးသျႃး ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းရၢၵ်ႉၼွႆႉ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်းပႃႈဢိၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၾရႃႉၼၶွၼ်းသီဢယုထယႃးသေ မီးၵူၼ်း ဢၼ်ဝႅၼ်တူၵ်းၵႃးၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 3 ၵေႃႉလႄႈ ၵိုတ်းလိူဝ်ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်ယူႇၼႂ်းၵႃးသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉတၢႆတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးပိၼ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း
Photo – MGR Online

ၸွမ်းၼင်ႇပလိၵ်ႈထႆးၶဝ်လႆႈၵူတ်ႇထတ်းသေ ႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 9 ၵေႃႉ လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈလႄႈ မိူဝ်ႈၵႂႃႇႁၼ်ပလိၵ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇၼၼ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းႁေႃႈပၢႆႈ၊ ယွၼ်ႉႁေႃႈဝႆးပူၼ်ႉတီႈသေ ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉၵႃးလႆႈလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ၽေးၵိုၵ်ႉၵၢင်ႉၵႃးပိၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း