ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉသေ ၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈလိုဝ်ႈသဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸွမ်းတၢင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 December 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:40 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵႃး 6 လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 10 ၵေႃႉ ၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈလိုဝ်ႈသဝ်းယူႇၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵႃးပိၼ်ႈတီႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမႃးလႆးမႅၼ်း ပွၵ်ႉ 11 ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၶႂၢင် ၸႄႈဝဵင်းၵမ်းၽႅင်းသႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်းပထူမ် ယူႇႁၢင်ႈၵႆ ပၢမ်ႉၼမ်ႉၼမ်း PT မွၵ်ႈ 30 မီႇတိူဝ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃးတဵင်သႂ်ႇ ၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉတႃႇ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉတၢႆ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးလႄႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉႁေႃႈၵႃး မႃးယူႇၼၼ်ႉ လႆႈမီးလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈတတ်းၼႃႈသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉလႆႈယဵပ်ႇ ပလိၵ်ႈ ငိူင်ႉဝႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵုမ်းထိင်းၵႃးဢမ်ႇလႆႈသေ ၸင်ႇလႆႈပိၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၶဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈႁူင်းယႃၵမ်းၽႅင်းသႅင် 3 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃ ၼၶွၼ်းပထူမ် 4 ၵေႃႉ လႄႈ ႁူင်းယႃထေးၽႃးၵွၼ်း 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း CCTV ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၼ်ဝႃႈ ၵႃး 6 လေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈယဵပ်ႇပလိၵ်ႈတီႈတၢင်းဢွၵ်ႇပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းသေ လႆႈပိၼ်ႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈထႆးၶဝ် တေႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး လႄႈ ပေႃႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃး ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈႁႃ ငိူၼ်ႈငဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်းမၼ်း ႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း