ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ

ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵၼ်ၵႆႉလႆႈထူပ်းႁၼ် လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မၵ်းမၢႆမႃးၵူႈပီႊပီႊၼၼ်ႉ ထတ်းႁၼ်လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇ 1 ပီႊ ၼႆႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ 1.8 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈထူပ်းႁၼ်ၼမ်တၢၼ်ႇ ၵႅၼ်ႇသႃႇမၢင်မဵဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႅၼ်ႇသႃႇတဝ်ႈၼူမ်း၊ ၵႅၼ်ႇသႃႇတွမ်ႇလုၵ်ႈမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေတႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇ  ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်မၢႆ 1 ၸွမ်းလူၺ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ တေထူပ်းႁၼ်လႆႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈမၼ်းၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇၼမ်ယဝ်ႉ၊ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်လီၵူဝ်သေ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ ၵၢၼ်လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈလႄႈ လွင်ႈလႆႈသုတ်ႇၺႃးၵႂၼ်းလႅၼ်းယႃႈ၊ သုတ်ႇၼူမ်ၺႃး radon gas ၊ asbestos လႄႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း မီးပိုၼ်းတူဝ်ပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇ လႆႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႂ်းလႅၼ်းယႃႈၼၼ်ႉ မီးသၢၼ်ၵွင်ႉဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇလႆႈလၢႆလၢႆမဵဝ်းၼႆယူႇ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းမီးၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ သင်ဢမ်ႇမီးလႅၼ်းယႃႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇၵေႃႈ တေလူတ်းယွမ်းလႆႈထိုင် 80-90% ၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးမီးၽႂ်သူၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ဢႆ၊ ႁိူဝ်ႉငၢႆႈ၊ ၼမ်ႉၼၵ်းယွမ်းလူင်း၊ ဢမ်ႇမီးဢဵၼ်ႁႅင်း၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိၼ်ၶႂ်ႈယႅမ်ႉ၊ ၵူၼ်ႉၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလုပ်ႇၸွမ်းဢဵၼ်သေ ၽၢင်ႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇလႄႈပဵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၵေႃႈၵႆႉထူပ်းၺႃးယူႇ မၼ်းတေပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇလႆႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈမၼ်းႁၢႆႉႁႅင်းမႃးၼႃႇၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇလႆႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ 2 ၵၢပ်ႈတေႃႇ 1 ဝၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ပီႊၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ယဝ်ႉၼႆ လီလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီ ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ပေႃးဝႃႈထူပ်းႁၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇပွတ်ႇ ၶၵ်ႉထီႉ 1 ၵူၺ်းတႄႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈယူတ်းယႃၶိုတ်းတၼ်းလႆႈလႄႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းလႆႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ် မိူဝ်ႈႁူႉဝႃႈလႅၼ်းယႃႈပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇၼႆၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ သင်ငိူင်ႉဝႄႈလႆႈၵေႃႈလီလႆႈငိူင်ႉဝႄႈ၊  ပေႃးပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းမႃးယဝ်ႉၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူတ်းယႃႁႂ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−လွႆသွမ်ႇ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း