ၶူဝ်ၸႄႈဢႅၼ်ႇ ၺႃးပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ယႃႉလူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶူဝ်ၸႄႈဢႅၼ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်တၢင်း သီႇပေႃႉ − လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ယႃႉလူႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 November 2023 ထိုင် 1 December 2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA တႄႇပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁူဝ်ၶူဝ်ၸႄႈဢႅၼ်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဢႅၼ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးဝႆႉသေ သဵၼ်ႈတၢင်း သီႇပေႃႉ − လႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းထီႉ 1 December 2023 ၼၼ်ႉ ၶူဝ်လူတ်ႉၾႆး ၵူၺ်းလႅဝ်ၵႂႃႇသေ ၶူဝ်ၸႄႈဢႅၼ်ႇတိုၵ်ႉလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈယူႇလႄႈ ယၢမ်းပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီး ၵႃး လႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈ လတ်းၽၢၼ်ႇယူႇသေတႃႉ ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸင်ႇထုၵ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇ ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 December 2023 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸရေးတၢၼ်း ပွၵ်ႉၼမ်ႉၶမ်းၽွင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉလႅဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 8 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁိုင်မႃးလိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ၶူဝ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ်ၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်ၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်သိုပ်ႇဝႆႉ လႃႈသဵဝ်ႈ − သႅၼ်ဝီ၊ ၶူဝ်ၼမ်သိမ်ႇ သီႇပေႃႉ − ၵျွၵ်းမႄး၊ ၶူဝ်ပၢင်ၽၢတ်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းမိူင်းလီ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ ၶူဝ်ၸႄႈဢႅၼ်ႇ သီႇပေႃႉ − လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၶူဝ်တႃႈၽွင်ႇ ဝဵင်းၵုၼ်လူင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း