ၶေႃႈတွပ်ႇငမ်းယဵၼ်ၶွင်ၸုမ်း SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 2 March 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်း ၸုမ်း SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆးၶဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ မႃးပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တီႈၼမ်ႉတွတ်ႇ ​​ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းတႅမ်ႈ ၶၢဝ်ႇၼႆႉတိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ။

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းၵိုတ်းသိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်တဵမ်ယဝ်ႉလႄႈ လႆႈ​​ၶေႃႈတွပ်ႇပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ပၼ်ႁႃဝူင်ႈၵၢင်တႆး​​တေႃႇတႆးၼႆႉ RCSS ဝႆႉၸႂ်ယိုၼ်းယၢဝ်းယိုၼ်ႈမိုဝ်းဢုပ်ႇၽၢႆႇလဵဝ်ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႄႈ လီမွင်ၸႂ်​​ၶေႃးၶူမ်ၸွမ်း ​​ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်မုင်ႈမွင်း လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း