ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း