ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း

 

File PDF တဵၵ်းတီႈၼႆႈ https://taifreedom.com/wp-content/uploads/2022/10/RCSS-STMT-on-Negociation-offering-Shan.pdf

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း