​​ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵိုတ်းတိုၵ်း RCSS-SSPP

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈတၢင်တူဝ်
ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP)
လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်
ပွၵ်ႈထီႉ (1) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9/8/2023
ပွၵ်ႈထီႉ (2) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16/10/2023
ပွၵ်ႈထီႉ (3) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/11/2023 ၼၼ်ႉ​​သေ
လႆႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ
ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ​​ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ (1) ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ
(13/12/2023)

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း