ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်း ၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်း ပီႊ 2020/1 တီႈႁူင်းႁေႃး ပၢင်ႁူမ်ႈၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။

ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်းမီးၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:45 မူင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်း တင်းသဵင်ႈ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်း 10:00 မူင်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ လႄႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်ႇၶၢဝ်ႇယဝ်ႉ တႄႇပၢင်ၵႅဝ်ႈပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်းၵႂႃႇ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်းၼႆႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၽူႈၸိူဝ်းလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ၵၢၼ်လုမ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ ၵၢၼ်လုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တႅမ်ႈၵၢၼ်မၢႆ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈ သင်မုၵ်ႉၸုမ်းယႂ်ႇ ၶႅၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ငၢႆႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လုမ်းၼႆ တႃႇတေၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽႅၼ်လႆႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ယူႇၸမ်ၵူၼ်းလူင်သေ ပေႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းၶႅမ်ႉၸိုင် ၵူၼ်းလူင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢႆႈသေ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းမီးပိူင်ၵၢၼ်ၶႅမ်ႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းၵေႃႈႁႂ်ႈၶႅမ်ႉ၊ ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်မၼ်း၊ ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ပဵၼ်ၸႂ်ၵူၼ်း  လႄႈ တေလႆႈ မီးပၵ်းမီးပိူင် ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်းၵေႃႈ လႆႈမွၵ်ႈလၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၶူးပူင်သွၼ်၊  ၽူႈၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်၊ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေပဵၼ် ပၢင်ပိုတ်ႇ/ပၢင်လူင်း ၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်း လႄႈ ၵေႃႉၶပ်ႉၶိုင်တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ၽၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းပႃးဝႃႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးတွၼ်ႈၽႅၼ်ၸတ်းထတ်းမႄး ၵူႈလွင်ႈဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်ႇတူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသေ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:40 မူင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလူပ်းလင်ပၢင်ၵႅဝ်ႈသေ ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်း ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS/SSA) ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်း

ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၶဝ်းတၢင်းႁိုင် သၢမ်လိူၼ်သေ မီးၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်လၢႆလၢႆႁူဝ်ၶေႃႈ လႄႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလူပ်းလင်ပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း