ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၽွင်းပီႊမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ဢမ်ႇပႃးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသေၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 17 April 2023 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်းပီႊမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆသေ လႆႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းသဵင်ႈ တႃႇ 3,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇပူတ်းပွႆႇပၼ်တၢင်းၽိတ်းသေ လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း ႁႅမ်ၵူၼ်းတၢႆ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လၵ်ႉ/ၸူၼ်၊ သိုၵ်းပၢႆႈ၊ ပလိၵ်ႈပၢႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ်သေ ဢမ်ႇပႃးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသေၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉၽၢႆႇၼႃႈ ၶွၵ်ႈၶင်ဢိၼ်းၸဵင်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ “ဢၼ်လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇႁၼ်သေၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 January 2023 ႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆသေ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႃးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းယူႇ 40 ပၢႆသေတႃႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢၼ်ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ပီႊမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသေၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈပၵ်းပိူင်တိုဝ်းၵမ်ရႃႇၸဝတ်ႈ မတ်ႉတႃ 401 မတ်ႉတႃၽႄ (1) သေ တႃႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3,015 ၵေႃႉ ဢၼ်ပူတ်းပွႆႇပၼ်တၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶိုၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းမႅၼ်ႈၸိုင် လိူဝ်သေတေလႆႈႁပ်ႉတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ႁဵတ်းမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး တေလႆႈႁပ်ႉ တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ပူတ်းပွႆႇပၼ်ၼႆႉၵႂႃႇပႃးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo -RFA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း