ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် တူဝ်ႈတၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းလိၵ်ႈသင်ႇလူင်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႇတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇသူၺ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁဵတ်းလိၵ်ႈၶေႃႈသင်ႇလပ်ႉသေ သင်ႇလူင်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႇ တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်တပ်ႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ တူဝ်ႈတၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်း တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၽေးသၽႃႇဝ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၶေႃႈသင်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်သွင်တပ်ႉမူႇသေ သင်ဝႃႈလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၽေးသၽႃႇဝၼၼ်ႉ တႃႇၼိုင်ႈတပ်ႉမူႇ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်လႆႈသေ ဢၼ်ၵိုတ်း ထႅင်ႈၼိုင်ႈတပ်ႉမူႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပႃးဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈသွင်တပ်ႉမူႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းလူင်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်းၵုမ်းထိင်းၵႂႃႇသေ ႁႂ်ႈတၢင်ႇထိုင်သၢႆမၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 November 2023 ၼႆႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈၶေႃႈသင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈသင်ႇလပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇလူင်းၸူးၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဝၢႆးသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1027 တင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပဵၼ်ဝၢႆးလင် ၸုမ်းသိုၵ်း KNDF ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1111 သေဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်ၼင်ႇတင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈတိူင်း ၸႄႈၵႅင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင် ထုၵ်ႇတင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိမ်းဝဵင်း ၼမ်မႃးသေ ၸင်ႇလႆႈႁၼ် သင်ႇလူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း