ၶွမ်ႊမၼီႊ ငူၺ်ႇယီႊပလႄး လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂၢၵ်ႈၼႃႈတီႈ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုၵ်းသိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈႁဝ်းငိုပ်းတၼ်