ၶၢဝ်းတၢင်းပူႇတိၼ်ႇ သၢင်ႈလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းတႃႇသၢၼ်ၶတ်းဢႃႇၼႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18 May 2024 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA လၢႆးငၢၼ်းလွင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ဝလႃႇတီႇမီရ်ႇ ပူႇတိၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶႄႇလႄႈရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵၼ်ဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းႁႅင်းဢီးတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ပႂ်ႉၸွမ်းႁဵတ်းႁၢႆႉ လႄႈ ဢမ်ႇသႂၢင်းၵိၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈပူႇတိၼ်ႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃးတဵမ်ၸႂ် တေႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸုမ်း Global South မိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ယင်းတိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝႆႉၵမ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉမီးလၢႆၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႇ ၵျိၼ်းၽိင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ တေမုင်ႈၼႃႈဢွၼ်ဢဝ် ပိူင်ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈထတ်းသၢင်ငဝ်းလၢႆးမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈ ပူႇတိၼ်ႇ လႄႈ သျီႇ ၵျိၼ်းၽိင်ႇၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ၼႄႁႂ်ႈႁၼ် လွင်ႈၸမ်ၸႂ်တင်းသွင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းဢၼ်လီ လႄႈ ၽူႈၼမ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ယင်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉႁႂ်ႈၽဵင်ႇပဵင်းသေ ဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈတေႃႇလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၼမ်မႃး ဝႃႈၼႆ။

တင်းသွင်ၽၢႆႇၵေႃႈ ယင်းလႆႈသႄႉသွမ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၸုမ်း NATO ဝႃႈ သၢင်ႈပၼ်လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇလီ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ယွၼ်ႉၶႂၢၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ ပႄႇသိၾိၵ်ႇ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၽူႈၼမ်း ၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃးၼႆႉ မီးမႃးဝၢႆးသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ၶႄႇတေၸၢင်ႈလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈၸွမ်းမႃး ဝၢႆးသေၵမ်ႉၸွႆႈရၢတ်ႉသျႃးမႃးတႃႇသေႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ရၢတ်ႉသျႃး−ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း