ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇတၢႆ 100 ပၢႆ

တင်ႈတႄႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈတၢႆၵႂႃႇ 100 ပၢႆသေ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ မီး 100 ပၢႆမိူၼ်ၵၼ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း MNDAA, AA, TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 27 October 2023 ထိုင်ၼႂ်းလိူၼ် December 2023 ၼႆႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇ 53 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 26 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းပလွင်ႈသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵႂႃႇ 67 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 100 ၵေႃႉ၊  ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆမွၵ်ႈ 210 လင်လႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈရၶႅင်ႇသမ်ႉ တၢႆ 27 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 104 ၵေႃႉသေ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၺွပ်းသမ်ႉ မီးဝႆႉ 81 ၵေႃႉ (ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု ဢမ်ႇပႆႇတဵမ် 18 ၶူပ်ႇ 6 ၵေႃႉ၊ ပႃးဝႆႉထႅင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမူႇၸလိၼ်ႇ 14 ၵေႃႉ) ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းတႄႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇသႂ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵႃႈတေလႆႈ ၸမ်ပဵၼ် တုမ်ႉတွပ်ႇယိုဝ်းၵႂႃႇၶိုၼ်း ဢၼ်မီးၸုမ်းဢူၺ်းလီယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ လူႉၵွႆၸွမ်း တၢင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းဝႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း