ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 1,000 ပၢႆ

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 26 ထိုင် 30 January 2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတီႇပႄးယိၼ်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃထႅင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၽဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလႃႉ လင်ႁိူၼ်း 372 လင်၊ ဝၢၼ်ႈလႅတ်ႉယႅတ်ႉၵူင်း 39 လင်၊ ဝၢၼ်ႈဢူင်းတပိၼ်ႇ 220 လင်၊ ဝၢၼ်ႈတၢႆႇၼၢတ်ႉ 122 လင်၊ ဝၢၼ်ႈမယၵၢၼ်ႇ 70 လင်၊ ဝၢၼ်ႈတယႅတ်ႉတေႃး 96 လင်၊ ဝၢၼ်ႈမူးၶတုၼ်း 6 လင်၊ ဝၢၼ်ႈယိၼ်ႇၸေး 139 လင်၊ ဝၢၼ်ႈမၸူဝ်းယဵင်ႉ (ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ) 2 လင်၊ ဝၢၼ်ႈမူးယူဝ်းၵူင်း 15 လင် ႁူမ်ႈလင်ႁိူၼ်းတမ်းတင်းမူတ်း 1,081 လင် ၼႂ်း 10 ဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ တင်းၼမ် တင်းလၢႆ သေဢမ်ႇၵႃး ၶူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႉၸႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2023  ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီႊ လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း