ၶၢဝ်းမႆႈပီႊ 2023 ၼႆႉ ႁႅင်းမႆႈၶိုၼ်ႈသုင်လိူဝ်ၵူႈပီႊဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး

ၽၢႆႇပၵ်းတႃပႂ်ႉပႃးၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၶွင်ယူးရူပ်ႇ ပိုတ်ႇၼႄလၢႆးငၢၼ်း ဝႃႈ ပီႊ 2023 ၼႆႉ တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁႅင်းမႆႈၶိုၼ်ႈသုင်လိူဝ်ၵူႈပီႊဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ် June-August 2023 ႁႅင်းမႆႈၽတ်ႉၽဵင်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉယူႇတီႈ 16.8°C သုင်လိူဝ်သေ ဢၼ်မၵ်းမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ 0.66°C ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ် August ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်လိူၼ်မႆႈလိူတ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃးႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ် August 2023 ၼႆႉ ႁႅင်းမႆႈသုင်ၶိုၼ်ႈမႃး 1.5°C တႅၵ်ႈမႃးတီႈ ႁႅင်းမႆႈဢွၼ်တၢင်းပၢၼ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ပီႊ 1850-1900 လႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်မိူင်း 196 မိူင်း တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵၼ် မိူဝ်ႈ 2015 ဝႃႈ တေႁႂ်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းပူၼ်ႉ 1.5°C ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း