ၶႄႇတုၵ်းယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈမိူင်းၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ သူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၸွႆႈထႅမ်ယူႇၶရဵၼ်း

ယွၼ်ႉရၢတ်ႉသျႃးၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းမႃး ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပီႊပၢႆယဝ်ႉၼႆသေ မိူင်းၼႂ်းယူးရူပ်ႇလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈသူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸွႆႈထႅမ်ယူႇၶရဵၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇလႆႈဢွၵ်ႇမႃး ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 June 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၶႄႇ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူတႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈဢၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း ဢူၺ်းလီ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းယူးရူပ်ႇ သူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႄႇဢဝ် ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း၊ ႁိူဝ်းမိၼ်၊ မၢၵ်ႇလူင် ၸိူဝ်းတႃႇဢဝ်ၵႂႃႇတေႃႇသူႈၸွမ်းရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်း ယိုတ်းပႅတ်ႈလႄႈ လွင်ႈရၢတ်ႉသျႃး တင်းယူႇၶရဵၼ်း တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃး။

ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇၵေႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၵိုတ်းယိုတ်း  တႃႇႁႄႉၵင်ႈသၢႆၸႂ် လႄႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်းၼႆ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇမၼ်းၵေႃႈပဵၼ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈသူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတႃႇၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းဢူၺ်းလီယူႇၶရဵၼ်းတႄႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းရၢတ်ႉသျႃး တေလႆႈပဵၼ် ၽၢႆႇထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း