ၶႄႇတေၸတ်းၵၢၼ်ၵမ်းလဵဝ် သင်ဢဝ်ထႆႇဝၼ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၶႄႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈလႂ်မီးမိူင်းဢၼ်ႁတ်းဢဝ်ထႆႇဝၼ်ႇ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶႄႇၽွမ်ႉၸတ်းၵၢၼ်ၵမ်းလဵဝ် ၼႆယူႇ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၶႄႇ လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် Shangri-La Dialogue ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ သိင်ႇၵပူဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ တေဢမ်ႇဝူၼ်ႉသင်ယဝ်ႉ တေၸတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် သင်မီးမိူင်းဢၼ်ႁတ်းဢဝ်ထႆႇဝၼ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ၊ ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၶႄႇ၊ လွင်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၽၢႆႇၼႂ်းၶႄႇၵူၺ်းလႄႈ မိူင်းၶႄႇပဵၼ်ၸိုင်ႈလဵဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းယွမ်းႁပ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉလီယူႇ ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းၶႄႇလႄႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ႁႃတၢင်းႁႂ်ႈၶႄႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး၊ ႁူမ်ႈပႃးၶဝ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵဝ်းၸွမ်း လွင်ႈၽၢႆႇၼႂ်းၶႄႇသေ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ဝႃႈၼႆ။

ယင်းလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၶႄႇၼၼ်ႉ ဢၢၼ်းတေႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸွမ်းထႆႇဝၼ်ႇ လူၺ်ႈလၢႆးလီယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႄႇၵေႃႈဢမ်ႇပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈလႆႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း၊ မိူဝ်ႈလႂ်မီးမိူင်းဢၼ်ႁတ်းၶဝ်ႈမႃး ၸႅၵ်ႇၽႄထႆႇဝၼ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်၊ ဢမ်ႇၵူဝ်ၽႂ် လႄႈ တေၵႅတ်ႇၶႄႁႂ်ႈထိုင်တီႈသုတ်း ဢမ်ႇဝႃႈတေမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းသင်ၸွမ်းမႃးၵေႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း