ၶႄႇလၢတ်ႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းရၢတ်ႉသျႃးသေတႃႉ ယင်းတေယူႇပဵၼ်ၵၢင် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း

 

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 June 2022 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ Wang Wen-bin လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶႄႇလႄႈရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ မိူင်းထီႉသၢမ် သမ်ႉဝႃႈတေပဵၼ်မိူင်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 June 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီ ၵျိၼ်းၽိင်ႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဝလႃႇတီမီရ် ပူႇတိၼ်ႇ  လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တၢင်းၾူၼ်းသေ မီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ၵၼ် ၽၢႆႇပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈ လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၵေႃႈ တေၵမ်ႉထႅမ်သဵၼ်ႈတၢင်းလွင်ႈၵတ်းယဵၼ် တႃႇၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် ယူႇၼႆႉလႄႈ ၵမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးတၢင်းၵၢၼ်ၽွင်းတၢင် ၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈတွပ်ႇထဵင်ၶိုၼ်း လွင်ႈတေၵၢဝ်ႇၼႄးရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးတၢင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ရၢတ်ႉသျႃး-ယူႇၶရဵၼ်း ၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း