ၶႄႇသိုပ်ႇသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ်ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ

ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ် လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢေးသျႃး−ပႄႇသိၾိၵ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶႄႇလႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လွၵ်ႇငိူတ်ႈထႆႇဝၼ်ႇထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ  ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄထႆႇဝၼ်ႇ ဢွၵ်ႇသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၢႆးသေ ပၢင်ၵုမ် လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢေးသျႃး−ပႄႇသိၾိၵ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႂ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 November 2023 ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း တီႈဢေႇသုတ်း 9 လမ်း ႁူမ်းပႃးႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း Su-30 လႄႈ J-10 မိၼ်ၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၾႃႉ ပိုၼ်ႉတီႈၵႅပ်ႈထႆႇဝၼ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းသူင်ႇႁိူဝ်းဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်း ၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၽၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းၶႄႇ လႆႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ တႃႇဢွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၸွမ်းၵုၼ် ဢၼ်မီး ယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼွၵ်ႈပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶႄႇၶဝ်ႈ လူမ်ႇတိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းလွင်ႈ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇထုၵ်ႇတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း ၼၼ်ႉ ၽွမ်ႉႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်းလႆႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၼင်ႇၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း