ၶႄႇဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသေႃႇသူၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း။

Wang Wen Bin ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသေႃႇသူၼ်းယႃႉၵဝ်း သၢင်ႈပၼ်ႁႃမႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးဝၢႆးသေ ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇမႃးပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈယႃႉလူႉပႅတ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၶႄႇၵႅတ်ႇလွမ်ႉဝႆႉတီႈၼႃႈၼမ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမီးပၼ်ႁႃ ပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၵေႃႈဝႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်းမႃးၵဵပ်းဢဝ် ဢၼ်ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၵႂႃႇတတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်ၵႅတ်ႇလွမ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႃႈၼမ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း