ၶႄႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပွႆႇ Shenzhou-16 ဢၼ်မီးပႃးၵူၼ်း ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်

ၽၢႆႇပၢႆးၵၢင်ႁၢဝ်ၶႄႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈထိုင် လွင်ႈတေပွႆႇ ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵၢင်ႁၢဝ် (Spacecraft) Shenzhou-16 ဢၼ်မီးၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇတေပွႆႇ Shenzhou-16 ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈတိတ်းသႂ်ႇၸွမ်း မၢၵ်ႇၼူၾႆး Long March-2F Y16 လႄႈ တေမီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼပ်ႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးၵၢင်ႁၢဝ်ၶႄႇ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်တၢင်းတေပွႆႇ Shenzhou-16 ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း လွင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမၼ်းလီငၢမ်းယဝ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈတေပွႆႇၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ဝၢင်းဝႆႉ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 May 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶႄႇၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇၶိူင်ႈတေႃႉတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ် Tianzhou-6 ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇတေႃႉသူင်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တေၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ် ၸွမ်း Shenzhou-16 ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း