ၶႄႇ−မၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းဢၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်း တပ်ႉၼမ်ႉၶႄႇ လႄႈ တပ်ႉၼမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR Online ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဝႃႈ ႁိူဝ်းတိုၵ်းၶႄႇ 3 လမ်း ႁူမ်ႈပႃးႁႅင်းၵူၼ်း 700 ၵေႃႉ လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈတႃႈႁိူဝ်းတီႇလႃႉဝႃႇ ဝဵင်းတႃႇၵုင်ႈ တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ၸွမ်းတပ်ႉၼမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁူဝ်ယွႆႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉဝၼ်းလႂ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ လူၺ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ လႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၶႄႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈတႄႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 November 2023 လႄႈ တေသိုပ်ႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵႂႃႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆဝၼ်း သေ လၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ တေပႂ်ႉပႃးလွင်ႈမၼ်းၼိမ်သဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းဢၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မီးပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ဝႆႉယူႇယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉၶိုၼ်းမီးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ PLA Daily လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၶႄႇ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ်းၵၼ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မီးတေႃႈသူင်ႇၼမ်ႉမၼ်း လႄႈ ၵႅတ်ႉသ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း မိူင်းၶႄႇ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းမီးပႃးၶူင်းၵၢၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် သၢင်ႉငိုၼ်းလၢႆႁဵင်လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ သမ်ႉၶိုၼ်းမီးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇဢမ်ႇပဵင်းပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၶႄႇယင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ် လွင်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းပႅတ်ႉလႅၼ်ယွၵ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းၼိူဝ် Online ဢၼ်မီးယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး−ၶႄႇ သေ ပႅတ်ႉလႅၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တႄႇပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 October 2023 လႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉမီး လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် 335,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း